Witamy w sklepie Fotoceny.pl

Administratorem danych osobowych jest Pani Aldona Betkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Fotoland – Extreme”, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Wolności 5, 41-500 Chorzów, zwaną dalej „Administratorem”.

Administrator zbiera za pośrednictwem strony: „fotoceny.pl” następujące dane osobowe osób fizycznych:
a) nazwisko i imię,
b) adres zamieszkania lub pobytu,
c) Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku przedsiębiorców,
d) numer telefonu,
e) adres e-mail.

Powyższe dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz realizacji działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane pozyskiwane są przez Administratora w wyniku założenia konta przez użytkownika bądź złożenia przez niego zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych.

Dane te są udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności z dostawcami usług hostingowych, podmiotami świadczącymi usługi księgowe, przewoźnikami. Ponadto dane udostępniane są organom państwa na podstawie odrębnych przepisów.

Administrator zapewnia, że zastosował środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim oraz że takie same środki są stosowane przez podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądania wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Ponadto ma prawo żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.